نرم افزار جامع

مدیریت مزارع مرغ گوشتی

hero

راهکار جامع مدیریت مزارع مرغ گوشتی
پیاده سازی شده با آخرین تکنولوژی های نرم افزاری

<

تعاریف اولیه

 • واحد شمارش
 • کدینگ انواع واکسن
 • تعریف فارم
 • تعریف سالن
 • تعریف نژاد
 • تعریف سری
 • کدینگ انواع دان
 • کدینگ انواع وارد کردن مرغ
 • کدینگ انواع انتقال مرغ
 • کدینگ انواع بیماری
 • ...
about
shape
shape

عملیات روزانه

 • ثبت آمار روزانه
 • ثبت درآمدها
 • ثبت هزینه ها
 • ...
about

گزارشات

 • تجزیه و تحلیل آماری سری ها
 • گزارش روزانه سری ها
 • گزارش آماری سری ها
 • گزارش روزانه مرغ گوشتی
 • گزارش دوره ای مرغ گوشتی
 • گزارش دوره ای مرغ گوشتی
 • بهای تمام شده
 • خلاصه عملکرد سری ها
 • گزارش روزانه به تفکیک سالن
 • گزارش هزینه ها و درآمدها
 • ...
about
shape
shape

امکانات سیستمی

 • مدیریت کاربران
 • تعیین سطح دسترسی کاربران
 • تعریف چارت سازمانی
 • امکان نصب برنامه تحت شبکه
 • کارکرد چند کاربر همزمان
 • ...